صفحه اصلي درباره ما تماس با ما
در

  منتخب محصولات فرهنگي

بیشتر...                            حدیث    درک از امام مهدي
از امام صادق (ع) منقول است كه پيامبر اكرم (ص) فرمودند :
خوشا به حال كسى كه قائم اهل بيت مرا درك كند و به او اقتدا كند قبل از قيامش تابع ائمه هدايت باشد و از دشمنانشان بيزارى بجويد ايشان رفيقان من هستند و گراميترين افراد امت نزد من مى باشند . كمال الدين ـ شيخ صدوق ص 287
أچأڈأ­أ‹ أ‡أ’123 : امام صادق

 


        پايگاه هاي پيشنهادي

آيت الله دري نجف آبادي
نايب رييس هئيت امناء
 

حجت الاسلام و المسلمين
نوري شاهرودي
عضو هئيت امناء مهديه


مقالات

مهدويت

توقيعات

ظهور

غيبت

انتظار

زندگينامه

امام و بانوان

کتب

شعر

پرسش و پاسخ

ادعيه و زيارات

شفايافتگان

نامه اي به امام عج

مشاهدات

ديگر موضوعات

اخبار مهديه

         پايگاه هاي ديگر


سایت مسجد مقدس جمکران

سايت فرهنگي تبيان

سايت سراج انديشه

سايت فرهنگي شهيد آويني  


 

 


تاريخ خبر: پنجشنبه19/11/1391

مسابقه پيامکي نگين آفرينش شماره (5)

آثار و بركات امام غايب
امام معصوم ،حجت و خليفه خداوند بر روي زمين است. او مانند پيامبر از سوي پروردگار برگزيده ميشود. امام تمام مسؤوليتهاي رسول گرامي اسلام به جز دريافت وحي تشريعي را بر عهده دارد، اگر پيشواي معصوم از ديدگان ما پنهان باشد و نتواند به بيان قرآن و احكام و تشكيل حكومت بپردازد، آيا ميتواند با اين حال در حيات بشري تأثير گذار باشد؟
در اين نوشتار برخي از آثار و بركتهاي امام مهدي(ع) كه نهان از چشمان ما است، به صورت خلاصه بيان ميشود.

اول: اميد بخشي
نقش حياتي و شگفت انگيز اميد در سعادت فرد و جامعه بر كسي پوشيده نيست، وقتي اميد ميآيد تلاش و حركت جايگزين رخوت و سستي ميشود و در يك سخن؛ انسان به اميد زنده است. مهمترين دليل شكست مسلمانان در جنگ احد شايعه شهادت رسول خدا بود. وقتي اين خبر دروغ پخش شد عدهي كمي به اندازه انگشتان دست، اطراف پيامبر باقي ماندند.
شيعه با اعتقاد به امامي كه زنده است و حاضر و ناظر و پشتيبان آنان است، خود را حفظ كرده و به پيش ميرود. اهل سنت اعتقاد دارند امام مهدي(ع) در آخرالزمان به دنيا ميآيد و سپس ظهور خواهد كرد.
آنان به امام زنده معتقد نيستند به همين دليل جوامع سني نشين داراي انتظاري سرد و خاموش هستند ولي جوامع شيعي انتظارشان زنده و نيرو آفرين است. دليل اين نشاط دو نكته اساسي است:
شيعه با اعتقاد به وجود امام زمان(ع) و قدرت و علم گسترده ي او، خود را داراي پشتوانهي قوي و فولادين ميبيند براي همين مانند كوهي استوار در برابر دشمن ميايستد و به پيش ميرود.
شيعه با اعتقاد به نقش و تأثير انسانها در پايان يافتن غيبت امامشان و برپايي عدالت در جهان، تلاش خود را براي فراهم كردن زمينههاي ظهور انجام ميدهد كه نمونه بارز آن انقلاب اسلامي ايران است.

دوم: امنيت بخشي
پروردگار عالم هر روز شاهد نافرماني و ظلم و فساد بندگانش بر روي زمين است و اگر به خاطر وجود مبارك امام مهدي(ع) و عدالت گستري او نبود تا كنون بارها اهل زمين را نابود كرده بود. به همين جهت در روايات ما با تعبيرهاي مختلف آمده است: اگر حجت بر روي زمين نباشد. زمين اهل خود را فرو ميبرد. امام مهدي(ع) فرمود: من پناه اهل زمين هستم آن چنانكه ستارگان پناهگاه ساكنان آسمانند.

سوم: رابط ميان آسمان و زمين
يكي از ويژگيهاي شيعهي دوازده امامي برقرار بودن رابطه آنان با خداوند به وسيله نمايندي اوست. با آمدن پيامبر اسلام، رابطهي اديان پيشين با آسمان قطع شد و با رحلت پيامبر اكرم رابطهي اهل سنت با آسمان بريده شد ولي شيعه با اعتقاد به جانشيني پيشوايان معصوم از طرف خداوند اين ارتباط را حفظ كرد. در ميان گروههاي شيعه، اين شيعه ي دوازده امامي است كه با اعتقاد به امام مهدي به عنوان امام غايب هنوز پيوند خود را با آسمان نگه داشته و ريسمان الهي را رها نكرده است.
در دعاي ندبه ميخوانيم: «اين السبب المتصل بين الارض و السماء» كجاست آن وسيله پيوند ميان آسمان و زمين.

چهارم: حافظ علوم و اسرار الهي
تمام علوم و حقايقي كه همراه حضرت آدم(ع) به زمين آورده شد و تمامي ميراث پيامبران، پيوسته از حجتي به حجت ديگر ميرسيد و حجت هر زمان مسؤول نگهداري و استفاده از اين علوم بود، هم اكنون حافظ اين علوم و اسرار، امام مهدي(ع) است. او در زمان ظهور، همگام بارشد عقلي انسانها از اين ميراث گرانبها براي پيشرفت انسانها استفاده خواهد كرد. امام صادق(ع) فرمودند: علومي كه با آدم(ع) نازل شد، از ميان نرفت و عالمي نميميرد مگر اين كه علمش را به ارث ميگذارد و زمين بدون عالم باقي نميماند.

پنجم: خودسازي
معتقدان به امام غايب، او را شاهد اعمال خود ميبينند و ميدانند كردارشان پيوسته به محضر او عرضه ميشود از اين روي تلاش ميكنند كردار و رفتارشان مطابق خواست او باشد و در پيشگاه امام خود شرمگين و سرافكنده نشوند. اين خودسازي ميتواند مقدمهاي براي هدايت باطني به وسيلهي امام باشد.

ششم: هدايت باطني
رسالت اصلي پيامبران و پيشوايان دين، هدايت تشريعي و راهنمايي مردم به راه راست است. برخي مردم اين دعوت را ميپذيرند و برخي نميپذيرند؛ ولي عدهاي از انسانها به درجات پايين ايمان قانع نيستند. آنها با شناخت استعدادهاي خود و تلاش خستگي ناپذير، نگاهشان به بالاترين مرتبههاي ايمان است. خداي حكيم وسيلهي رشدشان را با قرار دادن انسان كاملي فراهم كرده است تا با آنان ارتباط معنوي برقرار كرده و دستگير و راهنمايشان در صعود به قلههاي ايمان باشد. و آن انسان كامل كسي جز حجت خداوند در هر زمان نيست و هم اكنون امام مهدي(ع) اين وظيفه را بر عهده دارد.

هفتم: فرياد رس
امام زمان(ع)اگر چه از ديدگان ما غايب است ولي در هنگام اضطرار فريادرس بسياري از بيچارگان و در راه ماندگان و گمراهان خواهان هدايت بوده و ميباشد. كتابهاي زيادي اين عنايات حضرت را جمع آوري كرده، و نوشتهاند.

هشتم: حفظ كيان شيعه
در طول دوران غيبت هر وقت شيعيان در خطر قرار گرفتهاند ودشمن از هر طرف به آنان هجوم آورده است. امام عصر(ع) با روشي آنان را نجات داده است. آيت الله نائيني ميگويد: در دوران جنگ جهاني اول و اشغال ايران توسط روسها و انگليسيها، فشار و سختي ملت ايران به اوج خود رسيد. شبي به امام مهدي(ع) متوسل شدم و با چشماني گريان خوابيدم. در عالم رؤيا ديوار بزرگي به شكل نقشه ايران ديدم كه در حال سقوط است و عدهاي زن و بچه زير آن نشستهاند. وضعيت به قدري هولناك بود كه در خواب فرياد كشيدم. در اين حال امام زمان آمدند و انگشت مباركشان را به طرف ديوار گرفتند ديوار سر جاي خودش قرار گرفت. ايشان فرمودند: اين جا خانهي شيعه، خانهي مااست، ميشكند، خم ميشود، خطر است ولي ما نميگذاريم سقوط كند، نگهش ميداريم. جريان شيعيان بحرين و قضيه انار نيز دليل خوبي بر اين مدعا است.
امام زمان(ع) در توقيعي به شيخ مفيد فرمودند: ما در رسيدگي و سرپرستي شما كوتاهي و اهمال نكرده و شما را از ياد نبردهايم. واگر جز اين بود دشواريها و مصيبتها شما را فرا ميگرفت و دشمنان شما را ريشه كن و نابود ميكردند.
خداي مهربان اين حجت را بر ما دارد كه: من نمايندهام را براي نجات و هدايت شما فرستادم، آن چه هست از طرف شما بايد آمادگي پذيرش باشد تا او ظاهر شود.
وجود امام زمان و آمادگي او براي قيام كه لقب «قائم» بيانگر آن است، اين پيام را براي منتظران دارد كه در راه فراهم كردن مقدمات ظهور او بيشتر تلاش كنند.
و...


سئوالات
الف) اين جمله به کدام يک از آثار امام غائب دلالت دارد؟
-شيعه با اعتقاد به نقش انسانها در پايان يافتن غيبت ، تلاش خود را براي فراهم کردن زمينه هاي ظهور انجام مي دهد.
1- خود سازي 2- هدايت باطني 3- اميد بخشي

ب) وضعيت ارتباط بين آسمان و زمين چگونه است؟
1- اين ارتباط اصلاً وجود ندارد
2- ارتباط فقط توسط پيامبر اسلام بوده است
3- اين ارتباط در عصر حاضر توسط امام مهدي(عج)برقرار است.

ج) کداميک از فوائد امام غائب ، مقدمه هدايت باطني ميباشد؟
1- حفظ کيان شيعه 2- فرياد رسي 3- خود سازي

د) « اين السبب المتصل بين الارض و السماء.» اين جمله به کدام يک از آثار امام غائب دلالت دارد:
1- رابط ميان آسمان و زمين 2- خودسازي 3- امنيت بخشي

جهت شرکت در مسابقه پيامکي ، پاسخ سوالات را مانند مثال زير به شماره پيامک مهديه تهران 10001214 ارسال نماييد .
عدد اول شماره بروشور : 5
عدد دوم کد شهرشما : 07111
عدد سوم گزينه هاي صحيح : 2313

مثال : 507112313 ( بدون فاصله)


         بنيانگذار مهديه تهران


حجت الاسلام والمسلمين شهيد حاج شيخ احمد کافي


         برنامه های ندبه و کمیل

دعاي کميل و ندبه آذر ماه 1402


جدول کامل برنامه ها...

         واريز آنلاين به حساب مهديه

         گالري صوتي

قرائت دعاي ندبه 1402/9/10

سخنراني دعاي ندبه 1402/9/10

قرائت دعاي کميل 1402/9/9
بيشتر...

         مجلات


         ارتباط با ما

درباره ما

 نام
 Email
متن
 

         اشتراک

 نام
 Email